نکات حشرات:

1. قند ذخیره ای: گلیکوژن

2. قند ساختاری: کیتین

3. یوکاریوت هستند: پس اندامک غشادار دارند.

4. هتروتروف هستند: پس کلروپلاست، روبیسکو و... ندارند.

5. بافت پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی دارند.

6. بعضی گوشتخوارند مثل عنکبوت و بعضی همه چیز خوارند مثل مورچه.

7. دارای آنزیم های گوارشی هستند.

8. لوله گوارشی دارند و...

9. سیستم تنفسی: نایی و فاقد گلبول قرمز

10. گردش خون: باز

11. اوریک اسید دفع می کنند.

12. دارای پا مثل مورچه و فاقد پا مثل نوزاد پروانه کرم

13. دارای توانایی پرواز مثل زنبور عسل

14. دفاع غیر اختصاصی

15. طناب عصبی شکمی و قلب پشتی

16. چشم مرکب

17. دارای دید فرابنفش مثل زنبور عسل

18. دارای هورمون

19. دارای هسته، هیستون،DNA پلی مراز و...

20. دارای تقسیم میتوز و میوز، نوترکیبی، کراسینگ اور

21. دارای کروموزوم جنسی

22. تعیین جنسیت در ملخ با نر و در پروانه ها با ماده است.

23. دارای توانایی بکرزایی: زنبور عسل

24. تکامل همراه با گیاهان گلدار

25. لقاح داخلی

26. رونویسی و همانند سازی در هسته و ترجمه در سیتوپلاسم

27. دارای اگزون و اینترون و...

28. چون دارای سلول هسته دار هستند می توان از سلول هایش در مهندسی ژنتیک استفاده کرد.

29. بعضی دارای یک جفت بال و بعضی مانند سنجاقک دو جفت بال

30. نوزاد پروانه کلم توانایی شکستن خط اول (تیغ) و دوم (خردل) گیاه کلم.

31. در کرم شب تاب جدایی پیش زیگوتی از نوع جدایی رفتاری

32. جمعیت فرصت طلب

33. دارای کنام بنیادی و واقعی و حتی در کنام با بعضی دیگر مشترک هستند.

34. دارای روابط مختلف با موجودات دیگر مانند صیادی و...

35. میزبان ویروس های جانوری

36. تاژک دار جانور مانند همزیست با موریانه

37. ناقل بعضی از آغازیان مانند پلاسمودیوم فالسی پاروم

38. همانند قارچ ها هتروترف هستند.