افزایش پایداری و استقامت

بازیابی عضلات

بهبود حافظه

مبارزه با سرطان

ضدافسردگی

کبد سالم

افزایش چربیسوزی

جلوگیری از دیابتبه کانال درسی دکتر چلاجور بپیوندید .

@naji_zist