امروز میخوایم تاریخ ادبیات کنکور را مرور کنیم


#خانه های تاریخ ادبیات کنکور :

دری به #خانه خورشید : سلمان هراتی

#خانه اموات: داستایوسکی

#خانگی : سیاوش کسرایی


@foton_edu