یکی از این سه کار را انجام بدهید

  • دوش بگیرید
  • برای قدم زدن بیرون بروید
  • به یکی از دوستانتان که بیشتر از هر کس دیگری روی افزایش روحیه تان تأثیر می گذارد زنگ بزنید و یا با او قرار بگذارید. برای تماس تلفنی و یا قرارتان زمان مشخصی تعیین کنید و نگذارید بیشتر از وقتی که برای آن در نظر گرفتید به طول بیانجامد
  • سایت رسمی مجموعه فوتون را دنبال کنید
  • www.fotonedu.ir
  • گروه آموزشی و مشاوره ای فوتون