به نظر شما تدریس کدام یک از اساتید دین و زندگی کنکور بهتر است ؟


دکتر کریمی موسسه آفبا

استاد سرکشیک زاده ونوس

استاد یوسفیان حرف آخر

https://t.me/Foton_edu/1384


در نظر سنجی تلگرامی ما شرکت کنید

https://t.me/Foton_edu/1384